عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - دستور دادن به کودک

روز شمار ترم جدید آی مت

دستور دادن به کودک

دستور دادن به کودک

اگر یک بار به کودک دستور دادید و انجام نداد
ودومین بار دستور دادید بازهم انجام نداد
دیگر دستور ندهید چون دستور دادنتان را ضایع می کنید

دستور دادن به کودک