عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - فریاد زدن بر سر کودک

روز شمار ترم جدید آی مت

فریاد زدن بر سر کودک

فریاد زدن بر سر کودک

یادت باشد …

با فریاد زدن بر سر کودک اگر چه او را ساکت میکنی …

اما درونش را نا آرام و متلاطم می سازی!

پس با آرامش و منطق با کودکان صحبت کنیم