عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

⁩رويكرد مهارت ها در آموزش کودکان

⁩رويكرد مهارت ها در آموزش کودکان

،⁦♦⁩رويكرد مهارت ها در آموزش کودکان

دکتر ابراهیمی در مورد مهارت ها در آموزش کودکان آی مت می گویند براي كودكان ١٥-٩ سال  برگرفته از کتاب تحول نظام آموزش فنلاند.،⁦♦⁩⁦

 ١-مهارت درست  لباس پوشيدن
٢-مهارت درست راه رفتن
٣-مهارت خوب حرف زدن
٤- مهارت حرف خوب زدن
٥-مهارت منظم بودن
٦-مهارت شعر خواندن
٧-مهارت نقاشي كردن
٨-مهارت نوشتن
٩-مهارت ترانه و دكلمه خواندن
١٠-مهارت بهداشت 
١١-مهارت تيمي عمل كردن
١٢-مهارت درست انتقاد كردن
١٣-مهارت و تمرين شجاعت
١٤-مهارت تشخيص درست از نادرست
١٥-مهارت درست غذا خوردن
١٦-مهارت گره زدن
١٧-مهارت كار با قيچي و برش زدن 
١٨- مهارت سعي در خوش خط بودن
١٩-مهارت شستن اشيا
٢٠ -مهارت مطالعه
٢١-مهارت تقسيم زمان در امور
٢٢-مهارت كنترل خشم
٢٣- مهارت تحمل حرف مخالف
٢٤-مهارت پژوهش و تحقيق
٢٥-مهارت تشخيص دوست خوب
٢٦-مهارت بازي كردن
٢٧-مهارت غذا پختن
٢٨-مهارت كار با سوزن 
٢٩-مهارت تشكرو سپاسگزاري  كردن
٣٠-مهارت خوب توجه كردن
٣١-مهارت تفكر كردن
٣٢- مهارت تفكر خوب داشتن
٣٣-مهارت دوست خوب پيدا كردن
٣٤-مهارت نگهداري دوست خوب
٣٥-مهارت نگهداري لوازم 
٣٦- مهارت انتقاد و نقد كردن
٣٧- مهارت راز دار بودن
٣٨-مهارت برنامه ريزي كردن
٣٩-مهارت گذشت
٤٠-مهارت صبور بودن
٤١-مهارت در يافتن راه حل
٤٢-مهارت نگهداري گياه و گل
٤٣- مهارت دقت به پيرامون
٤٤-مهارت صادق بودن
٤٥-مهارت وفادار بودن
٤٦- مهارت نوشتن 
٤٧-مهارت اينده نگري
٤٨-مهارت تلاش كردن
٤٩-مهارت نا اميد نشدن
٥٠-مهارت هدف داشتن
٥١-مهارت كار با ابزار
٥٢مهارت كار با كامپيوتر
٥٣-مهارت درفضاي مجازي وسايبري
٥٤مهارت در تصوير ذهني داشتن
٥٥- مهارت احترام گذاشتن
٥٦-مهارت كم مصرف بودن
٥٧-مهارت بهره گيري از اشيا
٥٨-مهارت مشورت گرفتن
٥٩-مهارت مشورت و همفكري كردن


 که آی مت به کودکان اکثریت مهارت ها را در کودکان رشد می دهد مانند مهارت منظم بودن،مهارت منظم بودن،مهارت بازي كردن،مهارت در تصوير ذهني داشتن،مهارت مشورت گرفتن،مهارت مشورت و همفكري كردن و....

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) ایمت imaths اصول تربیت کودکان مهارت کودکان آموزش کودکان