عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - ابراز مناسب هیجان ها

روز شمار ترم جدید آی مت

ابراز مناسب هیجان ها

ابراز مناسب هیجان ها

اکنون که کودک ما هیجان ها را به خوبی شناخته است، می توانید آنها را با ابراز مناسب هیجان ها آشنا کنید. ابراز مناسب هیجان ها به مراتب از کنترل آنها مهم تر است، زیرا اگر کودک به درستی هیجان خود را ابراز کند از پیامد های نامطلوب جلوگیری می شود. به طور معمول ابراز هیجان های مثبت می تواند با خنده، بالا و پایین پریدن، دست زدن، فریاد خوشحالی کشیدن و ... همراه باشد، که تاثیر موثری بر روان و جسم کودک دارد. هیجان های منفی با گریه، فریاد خشمگین، پرخاشگری، تخریب اجسام و ... ابراز می شوند.

هیچگاه هیجان منفی کودک را انکار نکنید و از او نخواهید که هیجان خود را ابراز نکند. اینکار می تواند باعث بروز رفتارهای مخرب در آینده شود. شما به عنوان والدین می توانید راه های مناسب ابراز و کنترل هیجان های منفی را به او نشان دهید.

ابتدا کودک باید احساس منفی خود را تشخیص دهد و بسته به نوع هیجان منفی اقدام به ابراز و کنترل آن کند اما در همه شرایط منفی از او بخواهید نفسی عمیق بکشد تا با رساندن اکسیژن بیشتر به مغز بتواند تصمیمات بهتری بگیرد. هیجان های ترس و غم و استرس ممکن است با گریه همراه باشند. هیچ وقت به پسران خود نگویید مرد ها گریه نمی کنند، آنها هم نیاز به ابراز هیجان خود دارند.

اما برای ابراز هیجان خشم، کودک باید برای خود زمان بخرد، اینکار را می تواند با چند نفس عمیق یا تا 10 شمردن انجام دهد و بعد از سازمان دادن افکارش با جمله ای متفکرانه و به دور از توهین و تهدید هیجان منفی خود را ابراز کند. ابراز و کنترل هیجان خشم با صحبت کردن و به دور از پرخاشگری بدنی موثرتر است.

 صحبت کردن با کسی که شنونده خوبی برای کودک است می تواند به کنترل هیجان منفی او کمک کند.  

لحظه ای تفکر: کودکان برای ابراز و کنترل هیجان های خود از والدین الگو می گیرند. شما چگونه الگویی هستید؟

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری هیجان کودک هیجان ابراز و کنترل هیجان الگوی هیجانی