عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد شناختی (تمرکز بر روی یک بعد)

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی (تمرکز بر روی یک بعد)

رشد شناختی (تمرکز بر روی یک بعد)

یکی دیگر از ویژگی های کودکان در مرحله پیش عملیاتی تمرکز بر روی یک بعد می باشد.

 به این معنا که کودکان در این بازه سنی گرایش به تمرکز بر روی یک جنبه از یک وضعیت در یک زمان را دارند.

برای درک بهتر این ویژگی یک مثال می زنیم.

فرض کنید شما دو ردیف از بلوک ها را به طریقی بچینید که یک ردیف از ۵ بلوک طولانی تر و یک ردیف از ۷ بلوک کوتاه تر تشکیل شده باشد. کودکان در این مرحله از رشد عموما می توانند بلوک ها را بشمارند و تعداد آنها را بگویند اما اگر شما از آنها بپرسید که کدام ردیف تعداد بیشتری بلوک در خود جای داده به احتمال زیاد پاسخ می دهد ردیفی که حاوی بلوک های طولانی تر است.

زیرا آنها نمی توانند هم زمان هم بر طول و هم بر تعداد تمرکز کنند و این ناتوانی در توجه به جنبه های مختلف یک موضوع منجر به خود محوری کودک در مرحله پیش عملیاتی می شود.

کلاس های آی مت سعی دارد که این ویژگی را در کودکان تقویت کرده و منجر به خود محوری کودکان گردد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی خودمحوری کودک تمرکز