عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد شناختی(جاندار پنداری)

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی(جاندار پنداری)

رشد شناختی(جاندار پنداری)

از دیگر ویژگی کودکان در مرحله پیش عملیاتی 《 کودکان ۲ تا ۶ سال 》 جاندار پنداری است. به این معنی که کودک تصور می کند همه پدیده ها جاندارهستند ، به عنوان مثال عروسک خود را جاندار می داند.

فکر کودک جاندار پندار با عدم تمایز بین جاندار و بی جان شروع می شود و در این مرحله او نمی تواند ملاک های تشخیصی را که در بزرگسالان وجود دارد مشخص سازد.

جاندار پنداری نتیجه یک ساخت متفکرانه نیست بلکه داده های ابتدایی است که سبب این عدم تمایز می گردد.

اما از طرفی نسبت دادن زندگی و هشیاری به اشیاء به این معنی نیست که کودک اشیاء را مثل انسان می بیند.

مسئله دیگر که در منشاء جاندار پنداری نقش اساسی دارد این است که کودک بین خود و دنیای بیرونی حدی را قائل نیست یعنی کودک در این زمان هر آنچه را که به خود و شخصیت خود نسبت می دهد به اشیاء نیز نسبت خواهد داد.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی رشد تخیل جاندار پنداری