عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد شناختی(عینی)

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی(عینی)

رشد شناختی(عینی)

سومین مرحله از رشد شناختی پیاژه مرحله عملیات عینی است که مختص کودکان ۷ الی ۱۱ سال می باشد. در این مرحله کودک با امور عینی ومحسوس توانایی انجام اعمال منطقی را دارد.

به عنوان مثال:  اگر این مسئله برای کودک طرح شود که :

اگر قد زهرا از فاطمه بلندتر و قد زهرا از مریم کوتاه تر باشد چه کسی از همه کوتاه تر است؟

در اکثر مواقع کودک در این مرحله بدون دیدن این سه نفر کنار هم قادر به حل مسئله نخواهد بود اما اگر این سه نفر در کنار یکدیگر و به طور محسوس برای او قابل رویت باشند جواب صحیح خواهد داد.

کودک در این مرحله به درک مفاهیم بقاء ماده، عدد، وزن، حجم و...دست می یابد. به این معنی که اگر شکل ظاهری یا وضع مکانی یک شیء تغییر کند ،اگر چیزی به آن اضافه  یا از آن کم نشود در مقدار واقعی آن تغییری ایجاد نمی شود.

البته تحقیقات بعدی نشان داد که پیاژه یک مقدار توانمندی بچه ها را کمتر از آنچه در واقع هست برآورد کرده بود.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی رشد عینی مفاهیم بقاء