عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد شناختی (تفکر خودمحوری)

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد شناختی (تفکر خودمحوری)

رشد شناختی (تفکر خودمحوری)

یکی دیگر از ویژگی های کودکان در مرحله پیش عملیاتی ، تفکر خود محوری آنهاست.

به این معنی که کودکان در این مرحله تمایل دارند جهان را از دیدگاه خودشان ببینند و اینکه آن ها در درک دیدگاه و نظر دیگران ناتوان هستند. به طور کلی کودک فقط دیدگاه خودش را می تواند در نظر بگیرد و نمی تواند به یک قضیه از دیدگاه دیگران نگاه کند .به عبارت دیگر کودک فکر می کند که دیگران به یک مسئله همان جوری نگاه می کنند که خودش آن را می بیند.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشد شناختی رشد تفکر خود محوری