عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - رشد و تکامل کودکان

روز شمار ترم جدید آی مت

رشد و تکامل کودکان

رشد و تکامل کودکان

سال های اولیه کودکی در رشد و تکامل کودکان نقش موثری دارد.

رشد و تکامل تغییراتی منظم و پیوسته است که از زمان شکل گیری حیات تا پایان زندگی در انسان ایجاد می شود.این دو پدیده ای هستند که به شکل مجموعه ای واحد عمل می کنند.رشد جسمی-حرکتی بخش مهمی از رشد و تکامل یکپارچه کودکان است.

این نوع رشد شامل رشد اندام ها و حرکات بدن وهماهنگی و تعادل بین آنها است.مسیر رشد حرکتی نیز مانند رشد اندام های بدن از نظم خاصی پیروی می کند.اما باید گفت که کودکان از نظر رشد جسمی-حرکتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلا ممکن است یک کودک در یکسالگی بایستد و کودک دیگری دیرتر یا زودتر

این عمل را انجام دهد.

تفاوت های فردی در رشد کودک ، امری طبیعی است و نباید کودکان را با هم مقایسه کرد.در فرایند رشد و تکامل ، رشدجسمی-حرکتی از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا استفاده از حرکات و فعالیت های بدنی نه تنها جسم کودک را نیرومند می سازد بلکه در سایر جنبه های رشد او تاثیرگذار است.برای مثال ارتباط رشد جسمی-حرکتی با رشد شناختی ، راه رفتن و حرکت کردن کودک شرایطی را فراهم می سازد که بتواند دنیای پیرامونش را بیشتر کشف کند.همچنین ارتباط رشد جسمی-حرکتی با رشد عاطفی سبب تخلیه هیجان ، کنترل اضطراب و تنش کودک می شود این ارتباط با شادی و  نشاط کودک همراه است.بسیاری از بازی ها و ورزش های گروهی با رشد جسمی-حرکتی مرتبط است ،در نتیجه به رشد اجتماعی کودک کمک می کند.

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) آیمت imaths مسعود زاده باقری رشدو تکامل کودک رشد جسمی_حرکتی