عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اعضای هیات مدیره

دکتر مسعود زاده باقری

دکتر مسعود زاده باقری

مدیرعامل موسسه و عضو هیئت علمی دانشگاه

اطلاعات بیشتر
دکتر محمد مجتبی کامل منش

دکتر محمد مجتبی کامل منش

رئیس کمیته علمی آی مت کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه

اطلاعات بیشتر
دکتر محمد رحیم واثقی

دکتر محمد رحیم واثقی

معاون امور بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

اطلاعات بیشتر
دکتر حبیب اله نصیری

دکتر حبیب اله نصیری

معاون پژوهشی و مدرس دانشگاه

اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 1