عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۳۰ مهر ۹۷

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز با برخورداری از پنج هزار خانوار و هزار کودک مستعد جهت ورود به سیستم آی مت

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز با برخورداری از  پنج هزار خانوار و هزار کودک مستعد جهت ورود به سیستم آی مت

این مراسم با حضور فرماندهی محترم پایگاه و دیگر مسوولین برگزار گردید.

 

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز

افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت در پایگاه هوایی شهید دوران شهر شیراز