عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۶ آبان ۹۷

بازدید از غرفه آی مت در همایش ملی برنامه درسی پیش دبستانی دانشگاه مازندران

بازديد معاون اجتماعي و مديركل مهدهاي كودك كشور از غرفه آی مت در همايش ملي برنامه درسي پيش دبستاني فرصت ها و چالش ها در دانشگاه مازندران

بازديد از غرفه آی مت در همايش ملي برنامه درسي پيش دبستاني در دانشگاه مازندران