عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۸ آبان ۹۷

مراسم افتتاحیه بزرگترین مرکز آموزشی سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضیات " i-maths" در کشور

مراسم افتتاحیه بزرگترین مرکز آموزشی سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضیات " i-maths" در کشور

مراسم افتتاحیه بزرگترین مرکز آموزشی سیستم جهانی آموزش مفاهیم پایه ریاضیات " i-maths"  در کشور

عطرک مجری آی مت در ایران آموزش مفاهیم ریاضی مراسم افتتاحیه