عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۶ آذر ۹۷

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان

کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد برگزار گردید.

 

کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم آی مت این استان برگزار گردید.

 

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان

برگزاری کارگاه باز آموزی مدرسین آی مت در استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی نماینده محترم ای مت استان