عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۳ بهمن ۹۷

جلسه بازآموزی مدرسین - یزد

برگزاری جلسه بازآموزی مدرسین شهر یزد و نمایندگان استان یزد با حضور جناب آقای دکتر اسلامی

برگزاری جلسه بازآموزی مدرسین یزد با حضورجناب آقای دکتر اسلامی