عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - دیدار جناب آقای زاده باقری با جناب سرهنگ داوودی ریاست شورای شهر قزوین

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۹ تیر ۹۸

دیدار جناب آقای زاده باقری با جناب سرهنگ داوودی ریاست شورای شهر قزوین

دیدار جناب دکتر زاده باقری با جناب سرهنگ داوودی ریاست شورای شهر قزوین به منظور رشد و توسعه مراکز ایمت در شهر زیبای قزوین

 

مسعود زاده باقری-زاده باقری-imaths-ای مت قزوین

 

مسعود زاده باقری-زاده باقری-imaths-ای مت قزوین-سرهنگ داوودی

 

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) ای مت قزوین دکترمسعود زاده باقری سرهنگ داوودی قزوین