عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری اولین جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۶ مرداد ۹۸

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری اولین جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز

 جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری اولین جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز -  پنج شهریورماه ۹۸