عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - پنجمین همایش مدیران اجرایی استان فارس

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۹ شهریور ۹۸

پنجمین همایش مدیران اجرایی استان فارس

پنجمین همایش مدیران اجرایی  ایمت استان فارس-شیراز 28 شهریور 98

 

         

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths فارس شیراز