عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - نشست صمیمی باجناب آقای دکتر ابراهیمی مدیریت محترم اداره بهریستی شهرستان فومن

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۱ آذر ۹۸

نشست صمیمی باجناب آقای دکتر ابراهیمی مدیریت محترم اداره بهریستی شهرستان فومن

نشست صمیمی باجناب آقای دکتر ابراهیمی مدیریت محترم اداره بهریستی شهرستان فومن وکارشناسی امورکودکان در جهت توسعه آی مت واستقبال خوب ایشان

 

 

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths آی مت مسعود زاده باقری شهرستان فومن