عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - بیست و یکمین جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش..

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۸ دی ۹۸

بیست و یکمین جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش..

بیست و یکمین جلسه هماهنگی و ارایه راهکارهای اجراییبا حضور مدیر عامل موسسه آی مت و عوامل اجرایی سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش 26و27دی ماه 98

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان 3 تا 8 سال  در قالب بازی

 

 جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش،آی مت،imaths  جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت،کیش،آی مت،imaths  جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت ،کیش،آی مت،imaths  جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت ،کیش،آی مت،imaths

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths ای مت مسعود زاده باقری جشنواره جهانی شادی و نشاط ایمت 2020 کیش