عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - توسعه آموزش های مجازی آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۵ خرداد ۹۹

توسعه آموزش های مجازی آی مت

توسعه آموزش های مجازی آی مت با هدف منقطع نشده زنجیره ارتباطی فراگیران آی مت با موسسه آیمت...