عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - شروع کلاس های آی مت در استان کرمانشاه

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۲۹ خرداد ۹۹

شروع کلاس های آی مت در استان کرمانشاه

شروع کلاس های آی مت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ضد عفونی کامل قبل و بعد از کلاس ها  دراستان کرمانشاه