عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - شروع کلاس های آی مت در استان اصفهان

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۵ تیر ۹۹

شروع کلاس های آی مت در استان اصفهان

شروع کلاس های آی مت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی کامل کلاس قبل و بعد ازشروع کلاس  دراستان اصفهان