عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۵ تیر ۹۹

شروع کلاس های آی مت در استان فارس (فیروزآباد)

شروع کلاس های آی مت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ضد عفونی دست و لباس کودکان و تب سنجی و ضدعفونی کامل کلاس قبل و بعد ازشروع کلاس  دراستان فارس (فیروزآباد)