عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - تقدير سيدمهدى مقدسى نماينده محبوب اراك و عضو كمسيون فرهنگ مجلس شوراى اسلامى از بزرگمهرباقرى نوگل اعزامى به مسابقات جهانىI-maths (مالزى)

روز شمار ترم جدید آی مت

اخبار

۱۴ مرداد ۹۷

تقدير سيدمهدى مقدسى نماينده محبوب اراك و عضو كمسيون فرهنگ مجلس شوراى اسلامى از بزرگمهرباقرى نوگل اعزامى به مسابقات جهانىI-maths (مالزى)

تقدير سيدمهدى مقدسى نماينده محبوب اراك و عضو كمسيون فرهنگ مجلس شوراى اسلامى از بزرگمهرباقرى نوگل اعزامى به مسابقات جهانىI-maths (مالزى)

تقدير سيدمهدى مقدسى نماينده محبوب اراك و عضو كمسيون فرهنگ مجلس شوراى اسلامى از بزرگمهرباقرى نوگل اعزامى به مسابقات جهانىI-maths (مالزى)


مسابقات جهانی آی مت

 

مسابقات جهانی آی مت

موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) مجری آی مت در ایران imaths مسابقات جهانی آی مت بازی و سرگرمی