عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - جلوه هایی از علاقه وافر کودکان به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

جلوه هایی از علاقه وافر کودکان به کلاس ای مت
علاقه آدرین به کلاس آی مت
علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت
علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا
علاقه کودک اردبیلی به کلاس آی مت
علاقه کودک آی متی استان البرز به ابزارهای آموزش پک قرمزش
علاقه و شوق کودک دامغانی به کلاس ای مت
علاقه و شوق کودک ارومیه به کلاس ای مت
علاقه کودک شیرازی به کلاس ای مت
علاقه کودک اردبیلی به کلاس ای مت