عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه کودک اردبیلی به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک اردبیلی به کلاس ای مت

علاقه کودک اردبیلی به کلاس ای مت

 

                                               کودک اردبیلی که به دلیل علاقه به کلاس آی مت شب ها بدون کیف آی مت نمی خوابد..