عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه کودک شیرازی به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک شیرازی به کلاس ای مت

علاقه کودک شیرازی به کلاس ای مت

                  نوآموز ای متی شیرازی با وجود شکستگی پا اصرار به رفتن به کلاس آی مت داشته است.. با آزوی سلامتی برای شما کودک آی متی