عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه وافر کودک ارومیه به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه وافر کودک ارومیه به کلاس ای مت

علاقه وافر کودک ارومیه به کلاس ای مت

 

محیا کودکی اهل ارومیه با وجود شکستگی پا اصرار داشته که به کلاس ای مت برود و غایب نشود..با ازروی سلامتی برای شما کودک ای متی...