عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه و شوق کودک ارومیه به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه و شوق کودک ارومیه به کلاس ای مت

علاقه و شوق کودک ارومیه به کلاس ای مت

 

               محیا کودکی اهل ارومیه با وجود شکستگی پا اصرار داشته که به کلاس ای مت برود و غایب نشود..با آزروی سلامتی برای شما کودک آی متی...