عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه و شوق کودک دامغانی به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه و شوق کودک دامغانی به کلاس ای مت

علاقه و شوق کودک دامغانی به کلاس ای مت

مهرانه که تو‌عکس مشخص کردم همون دختر دامغاني که نمیتونست ارتباط برقرار کنه و حرف بزنه و گوشه گير بود ،چند جلسه كه كلاس آي مت  آمده الان  نمی‌تونیم ساکتش کنیم.