عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه وافر کودک دامغانی به کلاس ای مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه وافر کودک دامغانی به کلاس ای مت

علاقه وافر کودک دامغانی به کلاس ای مت

مهرانه که تو‌عکس مشخص کردم همون دختر دامغاني که نمیتونست ارتباط برقرار کنه و حرف بزنه و گوشه گير بود ،چند جلسه كه كلاس اي مت أمده الان نمی‌تونیم ساکتش کنیم.