عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه کودک آی متی استان البرز به ابزارهای آموزش پک قرمزش

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک آی متی استان البرز به ابزارهای آموزش پک قرمزش

علاقه کودک آی متی استان البرز به ابزارهای آموزش پک قرمزش

من عاشق آی مت هستم من ریاضی را دوست دارم 
محمدحسین مومنی فراگیر آی مت استان البرز در کنار ابزار پک قرمزش