عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک اردبیلی به کلاس آی مت

علاقه کودک اردبیلی به کلاس آی مت

                                                      وقتی که ایسل دوست نداره کلاس آی مت تموم بشه،وقتی هم تموم میشه نمیخاد بره خونه و گریه میکنه(اردبیل)