عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا

علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا

فاطمه جون ، چهارپایه 2متری، میخوره روی پاش، و مجبور به جراحی انگشت شست پاش میشه، 
 فاطمه جون به اصرار ، امروز مادرشون را مجبور كردن که بیارنش کلاس آي مت. نفر اول بود که وارد کلاس شد.