عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا

علاقه کودک آیمتی به کلاس با وجود شکستگی انگشت پا

فاطمه جون ، چهارپایه 2متری، میخوره روی پاش، و مجبور به جراحی انگشت شست پاش میشه، 
 فاطمه جون به اصرار ، امروز مادرشون را مجبور كردن که بیارنش کلاس آي مت. نفر اول بود که وارد کلاس شد.