عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت

علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت

نمونه ای از علاقه و عشق بچه ها به کلاس آی مت.
امیرعباس عزیز با توجه به شکستگی پا و بیماری حاضر نیست از کلاس عقب بمونه و هر جور شده خودش و به کلاس میرسونه..

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 8 سال در قالب بازی