عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت

علاقه امیرعباس عزیز به کلاس آی مت

نمونه ای از علاقه و عشق بچه ها به کلاس آی مت.
امیرعباس عزیز با توجه به شکستگی پا و بیماری حاضر نیست از کلاس عقب بمونه و هر جور شده خودش و به کلاس میرسونه..

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3 تا 8 سال در قالب بازی