عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - پیام های والدین

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

پیام های والدین
پیام رضایت والدین کودک ایمتی از شوشتر
پیام ارسالی والدین و رضایتشان از کلاس آی مت از آبادان
پیام تشکر والدین کودک آی متی از رامشیر
پیام والدین کودک آی مت از رامشیر