عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

پیام های والدین
پیام رضایت والدین از کلاس آی مت
پیام رضایت والدین از کلاس آی مت
پیام رضایت والدین کودک ایمتی از شوشتر
پیام ارسالی والدین و رضایتشان از کلاس آی مت از آبادان
پیام تشکر والدین کودک آی متی از رامشیر
پیام والدین کودک آی مت از رامشیر