عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - حضور آی متی های برگزیده جشنواره جهانی آی مت 2020- کیش

روز شمار ترم جدید آی مت

حضور آی متی های برگزیده جشنواره جهانی آی مت 2020- کیش

حضور آی متی های برگزیده جشنواره جهانی آی مت 2020- کیش

جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری