عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - جشن روز اختتامیه جشنواره جهانی آی مت 2020-کیش

روز شمار ترم جدید آی مت

جشن روز اختتامیه جشنواره جهانی آی مت 2020-کیش

جشن روز اختتامیه جشنواره جهانی آی مت 2020-کیش

جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقریجشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری  جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری جشنواره جهانی آی مت2020-کیش-زاده باقری