عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

جشنواره آی مت 2017-2018
مدال آوران جشنواره آی مت مالزی 2017-2018
زمان برگزاری جشنواره آی مت مالزی 2017-2018
اعزامی ها از ایران به جشنواره مالزی2017-2018