عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اهداء ماسک ویژه کودکان کار و مناطق حاشیه نشین شهرستان اراک

اهداء ماسک ویژه کودکان کار و مناطق حاشیه نشین شهرستان اراک

اهداء 90 عدد ماسک توسط موسسه عطرک به نمایندگی خانم شمس کلاهی ویژه کودکان کار و مناطق حاشیه نشین شهرستان اراک

 

ماسک ویژه کودکان-آی مت-اراک-مسعود زاده باقری