عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

اهداء جوایز مسابقه اینستاگرامی استان قزوین

اهداء جوایز مسابقه اینستاگرامی استان قزوین

اهداء جوایز به برندگان نوآموزان آی مت در مسابقه اینستاگرامی استان قزوین

 

آی مت-جوایز-مسابقه تینستاگرام-مسعود زاده باقری-imaths-قزوین  آی مت-جوایز-مسابقه تینستاگرام-مسعود زاده باقری-imaths-قزوین آی مت-جوایز-مسابقه تینستاگرام-مسعود زاده باقری-imaths-قزوین آی مت-جوایز-مسابقه تینستاگرام-مسعود زاده باقری-imaths-قزوین