عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - کلاسهای آموزشی آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

کلاسهای آموزشی آی مت
فعالیت کودکان آی متی در کرمان
فعالیت کودکان آی متی در کرمان
ایمت در کشور ثروتمند در برونئی
ایمت در کشور ثروتمند در برونئی
 توسعه همه جانبه ایمت در بزرگترین کشور مسلمان جهان( اندونزی)...
توسعه همه جانبه ایمت در بزرگترین کشور مسلمان جهان( اندونزی)...
کلاس های آی مت
کلاس های آی مت
 فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
 فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
 فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
 فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
 فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
خانه آی مت هرمزگان
خانه آی مت هرمزگان
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بازی عامل یادگیری است
بازی عامل یادگیری است
 آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس.
آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس.
آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس
آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.