عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - کلاس های آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

کلاس های آی مت

کلاس های آی مت

فعالیت کودکان آی متی  در کلاس آموزش مفاهیم پایه ریاضی در قالب بازی و سرگرمی