عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - فعالیت کودکان آی متی در کرمان

روز شمار ترم جدید آی مت

فعالیت کودکان آی متی در کرمان

فعالیت کودکان آی متی در کرمان

فعالیت کودکان آی متی  دراستان کرمان.....کلاس آموزش مفاهیم پایه ریاضی در قالب بازی و سرگرمی