عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - فعالیت کودکان در کلاس آی متی رامسر

روز شمار ترم جدید آی مت

فعالیت کودکان در کلاس آی متی رامسر

فعالیت کودکان در کلاس آی متی رامسر

فعالیت کودکان در کلاس آی متی از رامسر

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان 3تا8 سال در قالب بازی