عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - کلاسهای آموزشی آی مت

روز شمار ترم جدید آی مت

گالری

کلاسهای آموزشی آی مت
فعالیت کودکان در کلاس آی متی رامسر
فعالیت کودکان آی متی در کرمان
ایمت در کشور ثروتمند در برونئی
توسعه همه جانبه ایمت در بزرگترین کشور مسلمان جهان( اندونزی)...
کلاس های آی مت
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
فعالیت های خانه آی مت منطقه بهمنی شهر بوشهر
خانه آی مت هرمزگان
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بازی عامل یادگیری است
آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس.
آموزش مفاهیم ریاضی با روش آی مت در استان فارس
.
.
.
.
.
.
.