عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

همایش بزرگ ای مت در مشهد با حضور جناب اقای دکتر کامل منش عضو محترم هیات مدیره موسسه عطرک و سرکار خانم فولاد پیکر سالن فرهنگ بلوار هنرستان پنجشنبه20دیماه97

همایش بزرگ ای مت در مشهد با حضور جناب اقای دکتر کامل منش عضو محترم هیات مدیره موسسه عطرک و سرکار خانم فولاد پیکر سالن فرهنگ بلوار هنرستان پنجشنبه20دیماه97