عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - پایان نهمین دوره بازآموزی پکیج قرمز استان فارس

روز شمار ترم جدید آی مت

پایان نهمین دوره بازآموزی پکیج قرمز استان فارس

پایان نهمین دوره بازآموزی پکیج قرمز استان فارس

 پایان نهمین دوره بازآموزی پکیج قرمز و سپاس فراوان از زحمات سرکار خانم یزدان پناه

همچنین تشکر ویژه از همکاری و زحمات سرکار خانم خشنود و جناب آقای کریم آزاد