عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

حضور موثر جناب آقای مسلمی (عمو فیتیله) کارگردان و فعال حوزه کودک در نمایندگی های 28 گانه آیمت شهر شیراز

حضور موثر جناب آقای مسلمی (عمو فیتیله) کارگردان و فعال حوزه کودک در نمایندگی های 28 گانه آیمت شهر شیراز