عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - جشن پایان سال ای مت استان فارس با حضور دکتر زاده باقری

روز شمار ترم جدید آی مت

جشن پایان سال ای مت استان فارس با حضور دکتر زاده باقری

جشن پایان سال ای مت استان فارس با حضور دکتر زاده باقری

جشن پایان سال ای مت استان فارس با حضور جناب آقای زاده باقری