عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

مجوزها

پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان

پذیرش چاپ مقاله پژوهشی تاثیرگذاری آی مت بر عملکرد کودکان

ادامه مطلب
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب دوره پیش دبستانی

فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب دوره پیش دبستانی

ادامه مطلب
فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب دوره آموزش ابتدایی

فهرست توصیفی منابع آموزشی و تربیتی منتخب دوره آموزش ابتدایی

ادامه مطلب
تاييديه دوره مقدماتي پك قرمز اولين سطح آي مت دورهاي مهدهاي كودك و پيش دبستاني

تاييديه دوره مقدماتي پك قرمز اولين سطح آي مت دورهاي مهدهاي كودك و پيش دبستاني

ادامه مطلب
تاييديه دوره مياني پك آبي پيش دبستاني اول و دوم

تاييديه دوره مياني پك آبي پيش دبستاني اول و دوم

ادامه مطلب
تاييديه دوره پیشرفته پك سبز

تاييديه دوره پیشرفته پك سبز

ادامه مطلب
تاييديه دوره آموزش مفاهيم رياضي به شيوه آی مت توسط سازمان بهزيستي

تاييديه دوره آموزش مفاهيم رياضي به شيوه آی مت توسط سازمان بهزيستي

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1