عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - مجوزها

روز شمار ترم جدید آی مت

مجوزها

تاييديه دوره مقدماتي پك قرمز اولين سطح آي مت دورهاي مهدهاي كودك و پيش دبستاني

تاييديه دوره مقدماتي پك قرمز اولين سطح آي مت دورهاي مهدهاي كودك و پيش دبستاني

ادامه مطلب
تاييديه دوره مياني پك آبي پيش دبستاني اول و دوم

تاييديه دوره مياني پك آبي پيش دبستاني اول و دوم

ادامه مطلب
تاييديه دوره پیشرفته پك سبز

تاييديه دوره پیشرفته پك سبز

ادامه مطلب
تاييديه دوره آموزش مفاهيم رياضي به شيوه آی مت توسط سازمان بهزيستي

تاييديه دوره آموزش مفاهيم رياضي به شيوه آی مت توسط سازمان بهزيستي

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1